Szukaj
Menu Menu
Ekowiktor -Kotły i Piece Elektryczne
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Kontakt Kontakt
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Warunki i cennik usług serwisowych

 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH

 

I DEFINICJE

 

 1. USŁUGA SERWISOWA – konserwacja, diagnostyka, naprawa odpłatna, naprawa

  gwarancyjna lub każdy inny rodzaj usługi, świadczonej w ramach działalności SERWISU.

 2. SERWIS – Ekowiktor Sp z o.o.  Żeromskiego 1 57-200 Ząbkowice Śląskie tel. 695564045 email biuro@ekowiktor-sklep.pl

 3. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność do czynności prawnych zgłaszająca sprzęt do USŁUGI SERWISOWEJ (KLIENTEM może by wyłącznie osoba, która ukończyła 18 rok życia.

 4. KONSUMENT – KLIENT będący osobą fizyczną , zgłaszający usługę serwisową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. PRACOWNIK SERWISU – Pracownik SERWISU lub osoba upoważniona występująca w jego imieniu.

 6. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA – dokument wydawany KLIENTOWI dostarczającemu sprzęt osobiście lub poprzez PRACOWNIKA SERWISU potwierdzający przyjęcie sprzętu do SERWISU.

 7. POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA – dokument wydany klientowi zgłaszającemu sprzęt do naprawy.

 8. KARTA GWARANCYJNA – prawidłowo wypełniony dokument uprawniający do wykonania naprawy sprzętu w ramach gwarancji udzielanej przez producenta.

 9. KURIER – dowolna firma spedycyjna (chyba, że zaznaczone inaczej) świadcząca usługi przewozowe, pracownik tej firmy lub osoba występująca w jej imieniu.

 10. POŚWIADCZENIE ODBIORU – pisemne potwierdzenie przez KLIENTA odbioru sprzętu z SERWISU warunkujące zwrot sprzętu.

 11. FORMULARZ – formularz zgłoszenia naprawy, dostępny dla KLIENTA w SERWISIE oraz na stronie internetowej (www.ekowiktor.pl ) w formie formularza online.

 12. REGULAMIN – niniejszy Regulamin określający zasady wykonywania USŁUG SERWISOWYCH.

 13. REGULAMIN jest integralną częścią umowy o wykonanie USŁUG SERWISOWYCH.

   

  II POSTANIOWIENIA OGÓLNE

   

  1. Każdy KLIENT oddający sprzęt do SERWISU lub zgłaszający usterkę za pomocą FORMULARZA jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym REGULAMINEM. KLIENT dokonując zgłoszenia serwisowego dobrowolnie akceptuje niniejszy REGULAMIN.

  2. SERWIS komunikuje siękl z KLIENTEM telefonicznie, za pomoc SMS-ów, bądź poczty elektronicznej na dane (tj. numer telefonu, adres poczty elektronicznej) podane w FORMULARZU lub zawarte w POTWIERDZENIU PRZYJĘCIA. Wiadomości wysłane za pomocą usługi SMS na numer telefonu podany przez KLIENTA lub wysłane na adres poczty elektronicznej podany przez KLIENTA uznaje się za dostarczone.

  3. KLIENT zobowiązuje się każdorazowo poinformować SERWIS w przypadku zmiany danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, zawartych w FORMULARZU lub POTWIERDZENIU PRZYJĘCIA.

  4. W przypadku brak możliwości skontaktowania się SERWISU z KLIENTEM na dane podane w FORMULARZU lub POTWIERDZENIU PRZYJ CIA, SERWIS będzie realizował USŁUGĘ SERWISOWĄ zgodnie z zapisami REGULAMINU, w szczególności z uwzględnieniem punktów 14 i 15 działu III REGULAMINU.

  5. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia USŁUGI SERWISOWEJ jest złożenie przez KLIENTA zgłoszenia serwisowego osobiście w SERWISIE, lub zgłaszając usterkę za pomocą FORMULARZA KONTAKTOWEGO znajdującego się na stronie www.ekowiktor-sklep.pl

  6. Czas wykonania USŁUGI SERWISOWEJ (z wyłączeniem napraw gwarancyjnych) jest każdorazowo ustalany z KLIENTEM. W uzasadnionych przypadkach (brak części zamiennych lub trudności z ich sprowadzeniem, usterki wymagające podjęcia specjalnych procedur diagnostycznych, itp.) czas ten może ulec wydłużeniu.

  7. Serwis dokonuje wyceny kosztów naprawy ( z wyłączeniem napraw gwarancyjnych )Wycena jest odpłatna zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym w siedzibie SERWISU. Opłata za wycenę jest- uiszczana przez KLIENTA w momencie składania zgłoszenia serwisowego (z wyłączeniem napraw gwarancyjnych). Wycena kosztów naprawy jest wliczana na poczet kosztów naprawy.

  8. Koszt wyceny nie jest anulowany w przypadku, gdy naprawa okazuje się być niemożliwa do wykonania (np. z powodu braku dostępności części zamiennych). W przypadku rezygnacji KLIENTA z proponowanej naprawy odpłatnej lub braku możliwości wykonania naprawy, KLIENTOWI wydawany jest dowód zakupu na usługę wyceny na kwotę w wysokości opłaty na potwierdzeniu zapłaty za usługę

  9. KLIENT jest zobowiązany do wyrażenia zgody na cenę USŁUGI SERWISOWEJ lub jej odrzucenie w terminie do 3 dni roboczych począwszy od dnia powzięcia o niej informacji. W przypadku braku akceptacji ceny KLIENT ma obowiązek niezwłocznie odebrać pozostawiony w SERWISIE sprzęt. Sprzęt może być odebrany osobiście przez KLIENTA w SERWISIE lub zwrócony za pomocą KURIERA na KOSZT KLIENTA. Jeżeli KLIENT nie odbierze sprzętu z serwisu w ciągu 14 dni kalendarzowych od niezaakceptowania ceny USŁUGI SERWISOWEJ, SERWIS jest uprawniony do naliczenia opłat za bezumowne przechowywanie sprzętu (na które składają się m.in. zapewnienie właściwych warunków przechowywania sprzętu) w kwocie 30 zł netto za kolejną rozpoczętą dobę przechowywania. Opłata ta będzie naliczana do momentu odbioru sprzętu przez Klienta, przy czym dzień odbioru sprzętu jest także zaliczany do opłaty za bezumowne przechowywanie.

  10. W wypadku nieuzasadnionego wezwania SERWISU do naprawy gwarancyjnej koszty nieuzasadnionego wezwania SERWISU do usterki ponosi KLIENT. SERWIS naliczy za nieuzasadnione wezwanie opłaty w wysokości 99 zł netto (jednorazowo) oraz 2 zł netto za każdy przejechany kilometr do miejsca wezwania SERWISU przez KLIENTA

  11. Za nieuzasadnione wezwanie SERWISU do naprawy gwarancyjnej uznaje się po zdiagnozowaniu urządzenia, uszkodzenie sprzętu z winy klienta lub jeżeli awaria urządzenia nastąpiła z przyczyny leżącej poza urządzeniem.

  12. Za nieuzasadnione wezwanie SERWISU do naprawy gwarancyjnej uznaje się jego wezwanie do naprawy sprzętu lub usunięcia nieprawidłowości w działaniu sprzętu będące wyłącznie wynikiem nieprawidłowych ustawień parametrów gwarantujących jego poprawne działanie, lub wpływu na jego nieprawidłowe działanie urządzeń zewnętrznych.

  13. SERWIS wykonuje diagnostykę sprzętu wyłącznie w zakresie usterek zgłaszanych przez KLIENTA. Jeżeli w toku diagnostyki zostaną wykryte inne uszkodzenia, które nie zostały zgłoszone przez KLIENTA, SERWIS nie wykona kolejnych etapów diagnostyki bez uprzedniego porozumienia z KLIENTEM. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za usterki wykryte w trakcie lub po wykonywaniu USŁUGI SERWISOWEJ, które nie zostały zgłoszone przez KLIENTA.

  14. SERWIS zastrzega sobie możliwość zwrotu KLIENTOWI nienaprawionego sprzętu o odmiennych objawach niż wskazane w chwili przyjęcia sprzętu.

  15. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie wykonywania USŁUGI SERWISOWEJ.

  16. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie wykonywania USŁUGI SERWISOWEJ.

  17. Naprawy gwarancyjne wykonywane są w oparciu o warunki gwarancji ustalane przez producenta.

   

  III DOSTARCZENIE I ODBIÓR SPRZĘTU

   

  1. Sprzęt należy dostarczy na adres siedziby SERWISU wskazany w korespondencji elektronicznej lub SMS. Istnieje możliwość przekazania sprzętu do SERWISU KURIEREM po wcześniejszym ustaleniu terminu dostawy. W wypadku napraw gwarancyjnych obowiązuje procedura dostawy określona w warunkach gwarancji

  2. SERWIS zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w ramach naprawy gwarancyjnej i wykonania US UGI SERWISOWEJ, jeżeli stwierdzi, że sprzęt nie posiada numerów identyfikacyjnych (w tym numerów seryjnych) lub są one nieczytelne, oraz w wypadku niekompletnej dokumentacji wymienionej w karcie gwarancyjnej

  3. W przypadku wysłania sprzętu za pośrednictwem KURIERA, sprzęt należy odpowiednio zabezpieczy na czas transportu we własnym zakresie. Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do SERWISU ponosi KLIENT.

  4. SERWIS zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu i wykonania USŁUGI SERWISOWEJ, jeżeli stwierdzi, że sprzęt nie został przez KLIENTA właściwie zabezpieczony na czas transportu.

  5. Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do SERWISU organizowanego przez KLIENTA we własnym zakresie spoczywa na KLIENCIE.

  6. PRACOWNIK SERWISU może odmówić przyjęcia sprzętu od KLIENTA w przypadku: brudnych, zanieczyszczonych urządzeń. Nieuregulowanych zobowiązaniach finansowych KLIENTA na rzecz SERWISU, oraz innych zdarzeń uniemożliwiających prawidłowe wykonanie usługi.

  7. Sprzęt wysłany do SERWISU KURIEREM jest odsyłany na adres nadawcy

  8. W przypadku osobistego dostarczenia sprzętu do siedziby SERWISU, KLIENTOWI wydawane jest POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA, które jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru oddanego sprzętu. Po wykonaniu USŁUGI SERWISOWEJ sprzęt jest przekazywany KLIENTOWI osobiście lub osobie pisemnie upoważnionej. Sprzęt jest wydawany tylko po okazaniu POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA.

  9. W przypadku zgubienia lub zniszczenia uniemożliwiającego odczytanie potwierdzenia, wydanie przedmiotu serwisu nastąpi po przedstawieniu przez KLIENTA oświadczenia o zagubieniu/zniszczeniu POTWIERDZENIA PRZYJ CIA oraz wykonaniu kopii dowodu osobistego, ewentualnie innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

  10. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA traci natychmiast sją ważność , jeżeli KLIENT zażąda odesłania sprzętu KURIEREM, lub jeśli KLIENT odbierze sprzęt osobiście (bez pośrednictwa osób trzecich) za POŚWIADCZENIEM ODBIORU.

  11. W przypadku, gdy KLIENT nie może odebrać sprzętu osobiście, zobowiązany jest do pisemnego upoważnienia osoby trzeciej do odbioru sprzętu – w przeciwnym razie sprzęt może nie zostać wydany przez SERWIS, nawet za okazaniem POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA.

  12. W przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki w czasie transportu, KLIENT jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania w obecności KURIERA lub PRACOWNIKA SERWISU. Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy odpakować przesyłkę w obecności KURIERA lub PRACOWNIKA SERWISU i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości przesyłki sporządzi wraz z KURIEREM lub PRZEDSTAWICIELEM SERWISU protokół szkodowy.

  13. W przypadku nieodebrania sprzętu przez KLIENTA w okresie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia przez SERWIS o możliwości odbioru sprzętu, SERWIS jest uprawniony naliczenia opłat za bezumowne przechowywanie sprzętu. W przypadku wcześniejszego, zgodnego ustalenia z KLIENTEM terminu odbioru sprzętu, SERWIS może odstąpić od naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie.

  14. W przypadku nieodebrania sprzętu w ciągu 3 miesięcy od daty przyjęcia, zgodnie z art. 180 K.C. w związku z art. 60 K.C. SERWIS potraktuje to jako wolę wyzbycia si własności ci, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony. Serwis nabywa go przez jego objęcie w posiadanie samoistne na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego.

  15. W przypadku napraw gwarancyjnych warunki dostarczenia i odbioru sprzętu są ustalane przez producenta.

   

  IV GWARANCJA I REKLAMACJE

   

  1. SERWIS ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556 oraz art. 556 ust.1-3 KC. (Dz. U. 141.2002.1176).

  2. Na każdą USŁUGĘ SERWISOWĄ (z wyłączeniem napraw gwarancyjnych) udzielana jest gwarancja na okres 3 miesięcy liczona od daty zakończenia USŁUGI SERWISOWEJ. Potwierdzeniem udzielenia gwarancji jest specyfikacja naprawy.

  3. SERWIS zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia gwarancji lub skrócenia jej okresu, o ile nie ma możliwości technicznych do wykonania pełnowartościowej naprawy (np. zastosowanie w przypadku braku nowych, podzespołów używanych, które mogą nie spełniać norm jakości przyjętych przez SERWIS).

  4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń sprzętu powstałych w wyniku: niewłaściwej eksploatacji sprzętu (niezgodnej z instrukcją obsługi), przypadków losowych (pożaru, powodzi , przepięcia w instalacji elektrycznej itp.), nieuprawnionej ingerencji osób niebędących pracownikami SERWISU, a także uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych (upadek sprzętu, działanie cieczy, zatkanie otworów wentylacyjnych itp.).

  5. SERWIS zastrzega sobie możliwość anulowania udzielonej gwarancji, jeżeli sprzęt nie został właściwie zabezpieczony na czas transportu.

  6. W przypadku naprawy gwarancyjnej, okres gwarancji jest przedłużany wyłącznie o czas pobytu sprzętu w SERWISIE, o ile zapis w KARCIE GWARANCYJNEJ nie stanowi inaczej.

  7. Gwarancja może by udzielona wyłącznie w zakresie wykonanej naprawy/wymienionych podzespołów. Gwarancją nie są objęte konserwacje sprzętu ani usterki, które nie są bezpośrednio związane z wykonaną USŁUGĄ SERWISOWĄ. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez SERWIS czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją SERWISU lub jeżeli działanie to przestało by poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność wykonanej USŁ UGI SERWISOWEJ.

  8. SERWIS nie odpowiada za utratę, zniszczenie lub zagubienie specyfikacji naprawy. 9. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć sprzęt, urządzenie lub towar do SERWISU na swój rachunek – we własnym zakresie lub poprzez firm spedycyjną ( z wyłączeniem napraw gwarancyjnych) Po bezskutecznym wyczerpaniu procedury r reklamacyjnej USŁUGI SERWISOWEJ oraz po uzyskaniu zgody SERWISU, KLIENT może skorzystać spoza sądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń . Informacje o zasadach dostępu do tych procedur można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta pod adresem http://www.uokik.gov.pl

   

  V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   

  1. Korzystając z USŁUG SERWISOWYCH KLIENT wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez SERWIS danych osobowych podanych przez KLIENTA w FORMULARZU lub POTWIERDZENIU PRZYJĘCIA. Wprowadzając lub podając dane, KLIENT oświadcza, że podane przez niego dane osobowe s danymi KLIENTA.

  2. Podanie danych osobowych przez KLIENTA jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez SERWIS danych osobowych KLIENTA może uniemożliwiać świadczenie usług przez SERWIS. Administratorem danych osobowych jest SERWIS tj. Ekowiktor Kaliński Krzysztof ul. Ziębicka 13/5 57-200 Ząbkowice Śląskie

  3. SERWIS przechowuje i przetwarza dane osobowe KLIENTA w celu dokonania naprawy oraz w celu odesłania sprzętu po naprawie.

  4. KLIENT ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

   

  VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.) i ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

  2. SERWIS zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie w dniu wskazanym przez SERWIS, ale nie wcześniej niż w dniu zamieszczenia zmian na stronie internetowej SERWISU (www.ekowiktor.pl ) Do umów zawartych przed zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązuje w dacie zawarcia umowy.

  3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2021r. i jest dostępny w siedzibie firmy, na stronie internetowej www.ekowiktor.pl Na żądanie Klienta może również zostać wysłany za pomoc dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl